Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Leadflow: Treehouse B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24426419, hierbij handelend onder de naam LeadFlow.
 2. Applicatie: de online applicatie die Leadflow ter beschikking stelt aan de Klant, en die functionaliteiten bevat zoals het overzichtelijk maken van reacties op woningen van Woningzoekenden, het vragen van extra informatie aan Woningzoekenden ten behoeve van een intake voor een woning en het corresponderen met een Woningzoekende. 
 3. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Leadflow een Overeenkomst sluit of aan wie Leadflow een offerte of andere aanbieding doet. Klant is meestal een makelaar, een makelaarskantoor of een andere tussenpersoon die bemiddelt tussen Woningzoekenden en verkopers of verhuurders van woningen. 
 4. Gebruiker: de bij Klant werkzame natuurlijke persoon die middels een persoonlijk Account op grond van de Overeenkomst het recht krijgt de Applicatie te gebruiken.
 5. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 6. Diensten: het door Leadflow aan Klant en door haar aangemelde Gebruikers beschikbaar stellen van de Applicatie middels een software as a service constructie, en daaraan verwante diensten zoals ondersteuning en advisering. Klant en door haar aangemelde Gebruikers krijgen via een internetverbinding toegang tot de Applicatie.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leadflow en Klant op grond waarvan Leadflow Diensten levert.
 8. Woningzoekende: de natuurlijke persoon die zoekt naar een woning en daarover contact heeft met Klant. 
 9. Account: het account van de Gebruiker in de Applicatie. 
 10. Inloggegevens: de inloggegevens die de Gebruiker toegang geeft tot diens Account.
 11. Gegevens: de gegevens die van Klant afkomstig zijn of voor of namens Klant worden aangemaakt en in de Applicatie worden verwerkt; hier kunnen ook Persoonsgegevens onder vallen; gegevens in het aanbod van woningen afkomstig van andere websites vallen hier niet onder. 
 12. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 13. Persoonsgegevens: de persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG, van Gebruikers, Woningzoekenden en eventuele andere contactpersonen van Klant, die Leadflow ten behoeve en in opdracht van Klant op grond van de Overeenkomst verwerkt. 
 14. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 15. Service Level Agreement of SLA: een afzonderlijke overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over het niveau van de Diensten.
 16. Website Applicatie: www.leadflow.rent

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op de totstandkoming daarvan. 
 2. Offertes en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Leadflow, tenzij anders aangegeven in de offerte of aanbieding.
 3. Klant wordt verzocht de offerte of andere aanbieding schriftelijk of elektronisch, indien van toepassing op de door Leadflow aangegeven wijze, te aanvaarden. Bij gebreke daarvan geldt de offerte of andere aanbieding als aanvaard als Klant Leadflow verzoekt een Dienst te verrichten. 
 4. Door Klant aangebrachte of aangegeven afwijkingen van offertes of aanbiedingen zijn slechts bindend indien Leadflow deze schriftelijk heeft bevestigd. 
 5. Klant staat in voor de juistheid, accuraatheid, volledigheid en actualiteit van de door Klant aan Leadflow verstrekte gegevens. Als deze gegevens niet hier aan voldoen, heeft Leadflow het recht de offerte of aanbieding hierop aan te passen, is Leadflow niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en heeft Leadflow het recht de uitvoering van de Diensten op te schorten totdat gegevens zijn verstrekt die aan het voorgaande voldoen.
 6. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor. 
 7. Bepalingen of (algemene) voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Leadflow alleen bindend indien en voor zover deze door Leadflow uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 8. De Overeenkomst mag slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Zie voor wijziging van deze Algemene Voorwaarden artikel 13.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Leadflow zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Diensten verlenen. Hiertoe zal Leadflow aan Klant een Account verstrekken waarmee de Dienst door de Gebruikers kan worden gebruikt. Hiermee krijgt Klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sub-licentieerbare, niet-deelbare en herroepelijke recht de Applicatie tijdens de duur van de Overeenkomst voor haar eigen organisatie te gebruiken. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
 2. Dit gebruiksrecht omvat het recht de Applicatie en delen daarvan te mogen gebruiken en beschikbaar te stellen aan geautoriseerde Gebruikers. Alle andere rechten behoudt Leadflow uitdrukkelijk voor, waaronder het recht aan anderen dan Gebruikers toegang te geven tot de Applicatie, het recht wederverkopers van de Applicatie aan te stellen of schermafbeeldingen van de Applicatie te maken.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden door diens Gebruikers.
 4. De Overeenkomst geeft geen recht op toegang tot of afgifte van de broncode van de Applicatie noch de Applicatie in objectcode, onder welke omstandigheid dan ook.
 5. Het is Leadflow toegestaan derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien Leadflow op verzoek van Klant of ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst kosten maakt buiten de eventueel in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding, is Leadflow gerechtigd de redelijke kosten, met een specificatie, aan Klant in rekening te brengen. 

Artikel 4. Gegevens, Persoonsgegevens

 1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot verstrekking van bepaalde gegevens (zoals een gerechtelijk bevel of een verzoek van de politie) of eventuele noodzaak in het kader van een (dreigende) juridische procedure, verplicht tot geheimhouding van de door de andere Partij verstrekte vertrouwelijke gegevens (hieronder valt ook geheimhouding van de Gegevens door Leadflow).
 2. Klant is ‘eigenaar’ van de Gegevens. Klant geeft Leadflow echter toestemming/instructie om Gegevens met betrekking tot het gebruik van de Applicatie te analyseren en/of daarmee statistieken te genereren, dan wel vast te leggen zodat zij niet meer tot de betrokkenen te herleiden zijn. Leadflow is ‘eigenaar’ van de resultaten van deze analyses en de statistieken, mag deze delen met derden en anderszins openbaar maken en deze vallen niet onder de geheimhoudingsbepaling in lid 1 van dit artikel of de verwerkersafspraken in leden 5 t/m 17 van dit artikel. 
 3. Ten aanzien van Persoonsgegevens die in verband met de Overeenkomst worden verwerkt geldt het volgende:
  1. Woningzoekenden. Leadflow is verwerker van Persoonsgegevens van Woningzoekenden die Gebruikers via hun Account verwerken, de Klant is hiervoor verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer Leadflow persoonsgegevens verwerkt in verband met het gebruik door een Woningzoekende van functionaliteiten van de Applicatie, zoals zich inschrijven op attenderingen van ander woningaanbod op eigen diensten of die van derde, verwerkt Leadflow die persoonsgegevens voor eigen doeleinden, evenals wanneer Leadflow verplicht is dat te doen op grond van een wettelijke verplichting, bevelen van overheidsinstanties of gerechtvaardigde verzoeken van derden; Leadflow is hiervoor aan te merken als verwerkingsverantwoordelijk; 
  2. Gebruikers e.d. Leadflow is verwerker van Persoonsgegevens van Gebruikers en eventuele overige contactpersonen bij Klant die via de Accounts van Gebruikers worden verwerkt en Klant is hiervoor verwerkingsverantwoordelijke; indien Leadflow echter deze persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting, bevelen van overheidsinstanties of gerechtvaardigde verzoeken van derden, is Leadflow hiervoor aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke;
  3. Inloggegevens. Ten aanzien van de verwerking van de Inloggegevens in de Accounts zelf, geldt Leadflow als verwerker en Klant als verwerkingsverantwoordelijke; Leadflow kan echter Inloggegevens verwerken voor eigen doeleinden in verband met (het controleren van) de toegang tot de Applicatie en haar beheer van de Applicatie of het voldoen aan een wettelijke verplichting, bevelen van overheidsinstanties of gerechtvaardigde verzoeken van derden, in dat geval is Leadflow verwerkingsverantwoordelijke; ten aanzien van de Inloggegevens die door Klant (de Gebruikers) worden opgeslagen op eigen systemen en apparaten geldt Klant als verwerkingsverantwoordelijke en geldt Leadflow niet als verwerker aangezien zij die Inloggegevens dan niet verwerkt;
  4. Persoonsgegevens in administratie Leadflow. Leadflow is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens van Gebruikers en eventuele overige contactpersonen (bijvoorbeeld eigenaren en bestuurders) van Klant die zij voor zichzelf verwerkt in het kader van het aangaan, administreren en uitvoeren van de Overeenkomst, hierbij kan worden gedacht aan contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 4. In de situaties waarin Leadflow is aan te merken als verwerker gelden de in de volgende leden van dit artikel opgenomen bepalingen. 
 5. Leadflow verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op schriftelijke instructie van Klant. Deze opdracht en instructies bestaan in het algemeen uit de verwerking van de Persoonsgegevens teneinde de Diensten te kunnen leveren, en indien van toepassing, meer specifiek via instellingen in het Account en in overige schriftelijke (dit kan ook per e-mail) redelijke instructies. Klant geeft Leadflow daarnaast toestemming/de opdracht om Persoonsgegevens over het gebruik van de Applicatie in anonieme vorm te aggregeren voor analysedoeleinden en voor het maken van statistieken; op de resultaten van deze verwerking is de laatste zin van lid 2 van dit artikel van toepassing.  
 6. Als Leadflow van een derde een verzoek ontvangt tot verstrekking van bepaalde Persoonsgegevens zal Leadflow deze Persoonsgegevens slechts verstrekken met toestemming van Klant dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van die derde, zulks zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor een dergelijke verstrekking. In geval van een wettelijke verplichting informeert Leadflow Klant zonder onredelijke vertraging over het verzoek, tenzij dit Leadflow verboden is om zwaarwichtige redenen van algemeen belang. 
 7. Leadflow is gerechtigd sub-verwerkers, zoals een hostingpartij, in te schakelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en Klant geeft daarvoor algemene toestemming. Leadflow maakt met de sub-verwerker afspraken die in materieel opzicht overeenkomen met de in deze leden vastgelegde bepalingen. Klant kan via de Applicatie een overzicht van de sub-verwerkers raadplegen. Als Leadflow een sub-verwerker wijzigt, informeert zij Klant daarover en geeft zij Klant een redelijke termijn om bezwaar tegen de sub-verwerker te maken. Klant zal niet op onredelijke gronden bezwaar maken. Als Klant tijdig een onderbouwde reden kenbaar maakt om bezwaar te maken en Leadflow wenst toch de sub-verwerker in te huren, dan hebben zowel Klant als Leadflow het recht de Overeenkomst op te zeggen per de startdatum van de inhuur van de sub-verwerker, onder evenredige terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde bedragen. 
 8. De hostingpartij slaat de Persoonsgegevens op in de Europese Economische Ruimte (EER). Leadflow gebruikt verschillende applicaties van sub-verwerkers die de Persoonsgegevens ook kunnen delen met hun eigen sub-verwerkers of groepsmaatschappijen buiten de EER. Dit doen zij op basis van model contractbepalingen van de Europese Commissie, certificering bij het Data Privacy Framework voor de VS en sommige gebruiken bindende bedrijfsvoorschriften voor doorgiften naar groepsmaatschappijen. .
 9. Leadflow zal de Persoonsgegevens passend beveiligen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten voor beveiliging, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens, en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s. 
 10. Als zich een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens (een datalek) voordoet, meldt Leadflow dit zonder onredelijke vertraging aan Klant. Leadflow zal Klant de beschikbare relevante informatie verstrekken over de aard van de inbreuk, de waarschijnlijke gevolgen daarvan, de voorgestelde maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de contactgegevens van de contactpersoon voor de inbreuk. 
 11. Als Leadflow een verzoek ontvangt van een betrokkene met betrekking tot diens Persoonsgegevens, zendt zij dit verzoek zonder onredelijke vertraging door naar Klant waarna Klant het verzoek zelf afhandelt. Leadflow zal voor het overige, in aanmerking nemend de haar beschikbare informatie, de redelijkerwijs verzochte medewerking verlenen aan Klant bij het voldoen van diens verplichtingen ten aanzien van de beveiliging van de Persoonsgegevens, het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en voorafgaande raadplegingen. 
 12. Leadflow draagt er zorg voor dat de personen die onder haar gezag de Persoonsgegevens verwerken, gebonden zijn tot geheimhouding daarvan. 
 13. Leadflow zal op verzoek van Klant, gedaan met redelijke tussenpozen, informatie verstrekken en toegang verlenen tot diens administratie voor zover betrekking hebbend op de verwerking van de Persoonsgegevens teneinde de nakoming van het bepaalde in dit artikel te verifiëren. 
 14. Leadflow verwerkt de Persoonsgegevens tijdens de duur van de Overeenkomst, alsmede na het eindigen daarvan totdat zij de Persoonsgegevens op verzoek aan Klant heeft overhandigd en/of deze heeft verwijderd, zulks behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Leadflow draagt de Persoonsgegevens over in een door Leadflow bepaalde, algemeen aanvaarde, datastructuur (een gangbaar XML of CSV format). Leadflow behoudt zich het recht voor eerst betaling van eventuele openstaande facturen en/of een redelijke kostenvergoeding te vragen voordat zij de Persoonsgegevens overdraagt. Als Klant niet binnen drie maanden na het eindigen van de Overeenkomst een instructie heeft gegeven ten aanzien van de Persoonsgegevens, kan Leadflow deze verwijderen.   
 15. Leadflow behoudt zich het recht voor de redelijke kosten verbonden aan de in dit artikel hiervoor genoemde medewerking aan Klant in rekening te brengen, met een specificatie van de kosten.  
 16. Klant staat er voor in dat de Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG zijn verkregen. Klant vrijwaart Leadflow voor aanspraken van betrokkenen en overige derden (waaronder mede begrepen toezichthouders) die het gevolg zijn van het niet-naleven van de AVG door de Klant.
 17. Als Leadflow en de Klant een aparte verwerkersovereenkomst afsluiten, gaat het bepaalde in die overeenkomst voor het bepaalde in dit artikel, leden 4 t/m 16.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

 1. Leadflow heeft voor sommige handelingen de medewerking van Klant nodig, zoals het opzetten van een emailadres waar berichten van Woningzoekenden naar door kunnen worden geleid of het geven van toegang tot de e-mail-inbox van de Klant als Klant daarvoor kiest. Klant zal de medewerking verlenen en informatie verstrekken die nodig is om Klant de Diensten te kunnen leveren. 
 2. De Klant (inclusief voor de duidelijkheid wat betreft het gebruik van de Applicatie ook diens Gebruikers) is in ieder geval verantwoordelijk voor:
  1. het eigen netwerk en de eigen internetverbinding; 
  2. de communicatie en beschikbaarheid van de eigen email-inbox;
  3. de apparatuur, software en andere producten en materialen die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten; 
  4. het voldoen aan de door Leadflow aangegeven (systeem)eisen voor het gebruik van de Diensten, zoals het type browser;
  5. de beveiliging van het bovenstaande. 
 3. Klant onthouden zich van handelingen in of via de Applicatie die in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of inbreuk maken op andermans rechten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het verspreiden van enige inhoud die:
  1. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
  2. erotisch of pornografisch is;
  3. inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrechten;
  4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het (herhaaldelijk) lastigvallen van personen met door hen ongewenste communicatie;
  5. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat;
  6. en het gebruik van de Applicatie voor het uitvoeren of coördineren van digitale aanvallen.
 4. De Klant staat er voor in dat de Applicatie niet wordt gebruikt op een manier waardoor Leadflow, of een ander, genoodzaakt zou zijn een vergunning te vragen van enige autoriteit. Onder dit soort gebruik valt bijvoorbeeld gebruik voor (nucleaire) wapens of voor militaire doeleinden. De Klant verklaart ook (i) dat de Klant zelf en ook geen van de Gebruikers op een ‘restricted parties’ lijst staat in enig land en (ii) dat Klant niet is gevestigd in, noch dat enige van diens Gebruikers zich toegang zullen verschaffen tot de Diensten of de Applicatie vanuit een land dat op een exportcontrole lijst staat, van welke autoriteit dan ook.
 5. Klant onthoudt zich ervan overige gebruikers van de systemen in gebruik bij Leadflow, haar toeleveranciers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leadflow, overige gebruikers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 6. Klant heeft de mogelijkheid via de Applicatie e-mailberichten te versturen. Klant verklaart de vereisten uit de Telecommunicatiewet met betrekking tot het versturen van commerciële e-mail na te leven. Het is haar eigen verantwoordelijkheid een opt-in te verkrijgen indien dat nodig is. Indien Klant naar het oordeel van Leadflow buitenproportioneel veel e-mailberichten verstuurt via de Applicatie, is Leadflow gerechtigd deze mogelijkheid uit te schakelen voor Klant. 
 7. Klant vrijwaart en stelt Leadflow schadeloos voor aanspraken van derden welke kunnen ontstaan na het niet naleven van het in dit artikel bepaalde.
 8. Indien naar het oordeel van Leadflow sprake is van een (dreigende) schending van het in dit artikel bepaalde en/of een gevaar ontstaat voor het functioneren van de gebruikte computersystemen of netwerken, al dan niet naar aanleiding van een melding van een derde, is Leadflow gerechtigd maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht om daar een einde aan te maken en/of de informatie te verstrekken aan derden die noodzakelijk is voor dit doel dan wel voor acties die dergelijke derden noodzakelijk achten. Daarbij zal Leadflow rekening houden met alle omstandigheden van het geval. Leadflow zal Klant, indien wettelijk verplicht, informeren over de (dreigende) schending en de maatregelen en behoudt zich het recht voor de Overeenkomst bij een ernstige (dreigende) schending te beëindigen en/of de toegang tot de Applicatie (voor de betreffende Gebruiker) af te sluiten, zonder daarbij gehouden te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding. Leadflow monitort niet actief de content die in de Applicatie wordt verwerkt. Als wij de contactgegevens van een Gebruiker niet hebben, als het gaat om grootschalige misleidende commerciële content of als wij actie nemen naar aanleiding van een bevel van een rechter of een bevoegde instantie om bepaalde illegale content te verwijderen of een illegale activiteit te beëindigen, hoeven wij de Gebruiker niet vooraf te informeren over de te treffen maatregelen.
 9. Leadflow heeft een maximum gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte en de hoeveelheid dataverkeer per maand die een Klant mag gebruiken. Klant mag per maand 10 GB aan opslagruimte en 0,5 GB aan dataverkeer gebruiken. Bij overschrijding van dit maximum is Leadflow bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid van Leadflow bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer door Klant is bereikt.

Artikel 6. Accounts, beveiliging

 1. Klant dient Gebruikers bij Leadflow aan te melden zodat er voor hen een Account kan worden aangemaakt. 
 2. Als in de Overeenkomst is overeengekomen dat Klant een vergoeding per Gebruiker verschuldigd is, is Klant een vergoeding verschuldigd voor iedere aangemelde Gebruiker, totdat het Account door Klant wordt beëindigd, waarbij de gebruiksperiode wordt afgerond op hele kwartalen. Als Klant in strijd met het verleende gebruiksrecht toegang geeft aan een derde is Leadflow gerechtigd een vergoeding daarvoor in rekening te brengen, vermeerderd met een boete van 200% (twee honderd procent) van de vergoeding. 
 3. Klant is er verantwoordelijk voor om te zorgen dat Gebruikers eventuele door Leadflow aangeduide toegangsbeveiligingsmaatregelen, zoals twee factor authenticatie (indien van toepassing) in acht nemen.
 4. De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen alleen worden gebruikt door de betreffende Gebruiker aan wie ze zijn toegewezen. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de Inloggegevens en de bescherming daarvan tegen onbevoegde kennisname. Als een onbevoegde derde via Klant (waaronder via een Gebruiker) middels de Inloggegevens toegang krijgt tot een Account dan is dit aan te merken als een inbreuk in verband met Persoonsgegevens die Klant zelf moet melden aan de betreffende toezichthouder en, indien van toepassing, de betreffende betrokkenen.
 5. Als Klant weet of vermoedt dat de Inloggegevens toegankelijk zijn geworden voor een onbevoegde derde dient Klant dit onmiddellijk aan Leadflow te melden opdat deze maatregelen kan nemen, zoals het Account blokkeren. Als een bepaald Account meer dan twee maal is getroffen of er sprake is van ernstige bedreigingen, behoudt Leadflow zich het recht voor het Account geheel op te heffen. 
 6. Leadflow behoudt zich het recht voor redelijke kosten in rekening te brengen voor het nemen van maatregelen als gevolg van onbevoegde kennisname van de Inloggegevens die is toe te rekenen aan Klant. 
 7. Het gebruik van de Applicatie en de Accounts door Klant en de Gebruikers geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Klant. Klant is verantwoordelijk voor de autorisatie van de bij Leadflow aangemelde Gebruikers en er ook voor verantwoordelijk voor een Gebruiker weer af te melden als deze niet langer voor Klant werkzaam is. 

Artikel 7. Beschikbaarheid, onderhoud, storingen

 1. Leadflow zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Applicatie te realiseren maar biedt hierop geen garanties, tenzij anders overeengekomen in een in de offerte als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Leadflow behoudt zich te allen tijde het recht voor geen Service Level Agreement aan te bieden en/of af te sluiten. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde. Als in de Service Level Agreement een beschikbaarheidspercentage wordt opgegeven, is dat altijd exclusief onderhoudsmomenten. 
 2. Leadflow zal regelmatig reservekopieën (back ups) maken van de Gegevens, en deze reservekopieën alleen in bijzondere gevallen en tegen betaling van een nader overeen te komen bedrag, beschikbaar stellen aan Klant. Dit gebeurt alleen indien Klant hierom verzoekt. Deze reservekopieën kunnen na het eindigen van de Overeenkomst door Leadflow vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te verzoeken om een reservekopie bij het eindigen van de Overeenkomst (om welke reden dan ook).
 3. Leadflow heeft het recht van tijd tot tijd de Applicatie aan te passen, zoals om functionaliteit te verbeteren of om fouten te herstellen. Leadflow spant zich er voor in Klant van de aanpassingen op de hoogte te brengen als deze belangrijke gevolgen hebben voor het gebruik van de Applicatie. 
 4. Leadflow brengt niet op verzoek van Klant wijzigingen aan in de Applicatie, tenzij dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen in de Overeenkomst. Leadflow is gerechtigd voor dergelijke wijzigingen een vergoeding te vragen.  
 5. Leadflow heeft het recht de Applicatie of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leadflow zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leadflow is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. Eventuele afzonderlijk overeengekomen service levels, zoals ten aanzien van beschikbaar of performance, zijn altijd exclusief zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 8. Helpdesk ondersteuning

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing in het geval dat Leadflow helpdeskondersteuning aan Klant aanbiedt (zoals aangeduid in de aanbieding of offerte). In de Overeenkomst of de Service Level Agreement kunnen Partijen andere afspraken maken over helpdeskondersteuning. 
 2. Leadflow behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen voor helpdeskondersteuning, ook als dit tijdens de duur van de Overeenkomst is. Als een aparte Service Level Agreement wordt afgesloten, gaat het bepaalde in de Service Level Agreement voor het bepaalde in dit artikel. 
 3. Onder "helpdesk" wordt verstaan de ondersteuning op afstand die Leadflow aan Gebruikers biedt bij problemen met, en vragen over de Applicatie. 
 4. Voor zover niet anders is overeengekomen wordt de helpdeskondersteuning op basis van het aangeduide uurtarief verleend, en tijdens de gebruikelijke kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur met uitzondering van nationaal erkende feestdagen.
 5. Gebruikers kunnen tijdens de openingsuren per e-mail of per telefoon contact opnemen met de helpdesk. Leadflow spant zich er voor om binnen een redelijke termijn te reageren op een dergelijk contactverzoek. 
 6. De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd om inzage te hebben in de Gegevens, voor zover die inzage voor de ondersteuning noodzakelijk is.

Artikel 9. Prijzen en betaling

 1. De Diensten zijn, behoudens eenmalige aansluitkosten, kosteloos als de Klant aan bepaalde, door Leadflow (in de offerte / Overeenkomst) gestelde voorwaarden voldoet, zoals het gebruik van andere diensten of diensten van zustermaatschappijen van Leadflow . Buiten deze voorwaarden heeft Leadflow het recht een vergoeding te vragen voor het aansluiten op en het gebruik van de Diensten. Als dat zo is, is het bepaalde in dit artikel van toepassing. 
 2. Alle door Leadflow genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van reken- en typefouten. De prijzen zijn in geval van reken- en/of typefouten pas bindend als Leadflow ze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. 
 3. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze blijken onjuist te zijn, dan heeft Leadflow het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Leadflow gerechtigd de gehanteerde tarieven jaarlijks aan te passen met inachtneming van een aankondigingstermijn van 1 (één) maand. Leadflow behoudt zich het recht voor tijdens de duur van een kalenderjaar de prijzen te verhogen, als de kosten voor het aanbieden van de Applicatie stijgen. De verhoging vindt plaats naar rato van de kostenstijging en met inachtneming van een aankondigingstermijn van 1 (één) maand.
 5. De vergoeding voor de Diensten wordt, tenzij anders overeengekomen, op maandelijkse basis aan Klant in rekening gebracht. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Leadflow.     
 6. De betalingstermijn is veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. Facturen dienen zonder opschorting of verrekening en in euro’s tenzij anders aangegeven op de factuur te worden betaald. Eventuele valutarisico’s of -kosten zijn voor rekening van de Klant. Eenmaal betaalde facturen hoeven niet te worden terugbetaald, ook niet bij ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Leadflow kan Klant verplichten per automatische incasso te betalen. Indien Klant Leadflow een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt dient Klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo staat op het bij Leadflow bekende bank- of girorekeningnummer ten laste waarvan de verschuldigde betaling zal plaatsvinden. Het door Klant aan Leadflow verschuldigde bedrag wordt, tenzij anders overeengekomen, binnen zeven (7) dagen na de datum van de factuur afgeschreven.
 8. Indien Klant niet tijdig betaalt (daaronder valt tevens mislukte incasso), is zij vanaf veertien (14) dagen na de betalingstermijn in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Alle op dat moment en toekomstig verschuldigde bedragen worden dan onmiddellijk opeisbaar. Als een vergoeding is overeengekomen voor een langere periode wordt de (resterende) vergoeding over die gehele periode bij verzuim van Klant ineens en volledig opeisbaar. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Leadflow.
 9. Bij niet tijdige betaling is Klant, naast de verschuldigde bedragen en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke door Leadflow gemaakte incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 10. Leadflow behoudt zich het recht voor betalingen eerst te laten strekken tot voldoening van de rente, dan de kosten en dan de facturen zelf. 
 11. Het in de voorgaande leden bepaalde doet niet af aan de overige rechten van Leadflow bij niet-tijdige betaling van Klant, waaronder het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten – in welk geval Leadflow de toegang tot de Applicatie kan ontzeggen/blokkeren – en het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 10. (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals databankrechten en bedrijfsgeheimen in verband met de Applicatie, de bijbehorende documentatie (indien van toepassing) en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden berusten en blijven bij Leadflow en/of haar licentiegevers berusten. 
 2. Voor zover Klant door de uitvoering van de Overeenkomst enige rechten in verband de Applicatie mocht verkrijgen of creëren (zoals voorbereidend materiaal), draagt Klant deze bij voorbaat kosteloos over aan Leadflow. Deze overdracht is zo volledig mogelijk en Klant zal de door Leadflow verzochte medewerking verlenen aan het eventueel verder vastleggen van deze hiervoor genoemde overdracht. 
 3. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en voor het overige zal Klant de Applicatie of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken noch daartoe op enige wijze aan onbevoegden toegang verlenen. Iedere overtreding van het voorgaande wordt beschouwd als een inbreuk op de rechten van Leadflow en Klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van 10.000 (tienduizend) euro per overtreding. Deze boete laat onverlet het recht van Leadflow om schadevergoeding, nakoming of andere maatregelen te vorderen.
 4. Leadflow is gerechtigd technische maatregelen te nemen om ongeautoriseerd gebruik van de Applicatie tegen te gaan. Het is Klant verboden deze maatregelen te omzeilen of op te heffen. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing bij een schending van dit verbod.
 5. Alle (intellectuele) eigendomsrechten en daaraan verwante rechten op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leadflow of haar toeleveranciers. 
 6. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de (intellectuele) eigendomsrechten van Leadflow te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Klant zal zich ook voor het overige onthouden van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Leadflow. 
 7. Klant onderkent dat Leadflow in de Applicatie alsmede in berichten die Gebruikers met Woningzoekenden delen haar naam en/of logo kan opnemen.
 8. Klant verleent Leadflow een niet-exclusief, kosteloos en royalty-vrij recht diens naam en logo tijdens de duur van de Overeenkomst te gebruiken in marketinguitingen van Leadflow, zoals op de Website, op banners, brochures of in e-mails. 
 9. Leadflow kan Klant op diens verzoek toestemming geven de naam en het logo van Leadflow op dezelfde wijze te gebruiken als in het vorige lid aangegeven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid, overmacht

 1. Leadflow is slechts aansprakelijk, uit hoofde van tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. In het geval dat voor de Applicatie geen vergoeding wordt betaald, accepteert Klant dat de aansprakelijkheid van Leadflow volledig is uitgesloten.
 3. In het geval dat voor de Applicatie een vergoeding wordt betaald, gelden de drie hierna volgende leden 4, 5 en 6. 
 4. Leadflow is slechts aansprakelijk jegens Klant voor directe schade, zijnde: 
  1. De redelijke en aantoonbare kosten voor het beperken van de schade;
  2. De redelijke en aantoonbare kosten voor het vaststellen van de schade;
  3. De redelijke en aantoonbare kosten voor het vaststellen van de aansprakelijkheid voor de hiervoor genoemde schade, dan wel deze kosten op grond van een proceskostenveroordeling, indien dat minder is;
 5. Iedere aansprakelijkheid van Leadflow voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van Gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, schade wegens aanspraken van derden waaronder boetes, informatie of materialen door Klant of schade wegens door Leadflow gegeven inlichtingen of adviezen. 
 6. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het laagste bedrag van de in de drie maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis daadwerkelijk betaalde vergoedingen (exclusief BTW) en 500 (vijfhonderd) euro. 
 7. De voorgaande beperkingen gelden niet voor schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Leadflow. 
 8. De personen belast met de bedrijfsleiding, noch enige andere (hulp)persoon betrokken bij de verlening van de Diensten, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor schade van Klant.  
 9. De aansprakelijkheid van Leadflow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Leadflow onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leadflow ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leadflow in staat is adequaat te reageren.
 10. Klant dient de oorzaak van de schade, op straffe van verval, zo spoedig mogelijk aan Leadflow te melden, en uiterlijk binnen twee (2) maanden na het moment waarop Klant daarmee bekend werd, dan wel na het moment waarop Klant daar redelijkerwijs mee bekend kon zijn. Iedere vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen zes (6) maanden na verloop van voormelde klachttermijn in rechte te worden ingesteld, bij gebreke waarvan zij verjaart. 
 11. Eventuele onderaannemers, leveranciers en andere hulppersonen van Leadflow kunnen zich beroepen op deze aansprakelijkheidsbeperking. 
 12. Klant vrijwaart en stelt Leadflow schadeloos van alle kosten in verband met aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van de Applicatie en/of de Gegevens, die aan Klant zijn toe te rekenen.
 13. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DdoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, pandemie, epidemie en in het geval dat Leadflow door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leadflow kan worden gevergd, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden opgezegd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd en is Leadflow niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. De duur van de Overeenkomst staat in de Overeenkomst aangeduid. Bij gebreke daarvan heeft de Overeenkomst een duur van een (1) jaar, waarna de Overeenkomst iedere keer stilzwijgend met een (1) jaar wordt verlengd, tenzij een van de Partijen deze middels schriftelijke kennisgeving opzegt uiterlijk drie (3) maanden voor het begin van een verlenging. Als er geen vergoeding wordt betaald voor de Applicatie kan de Overeenkomst op ieder moment worden opgezegd. 
 2. Leadflow is gerechtigd de Overeenkomst naar keuze te ontbinden dan wel op te zeggen indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel beslag op haar vermogensbestanddelen wordt gelegd, zij in liquidatie treedt of wordt ontbonden of haar bedrijfsvoering (nagenoeg) geheel staakt.
 3. Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen als de andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en, als de nakoming kan worden hersteld, de niet-nakoming niet hersteld heeft na in gebreke te zijn gesteld met een duidelijke specificatie van de niet-nakoming houdende een redelijke termijn om alsnog na te komen. Ten aanzien van niet-tijdige betaling door Klant geldt echter het bepaalde in artikel 9.
 4. Leadflow is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, in het geval zij besluit de Applicatie in het geheel niet meer aan te bieden. Daarnaast is Leadflow gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als de zeggenschap in Klant worden gehouden door een concurrent van Leadflow. 
 5. Tenzij anders in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden is bepaald, is de Partij die de Overeenkomst beëindigt niet vanwege die beëindiging gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de andere Partij.
 6. Na het eindigen van de Overeenkomst om welke reden dan ook, eindigt het aan Klant (inclusief diens Gebruikers) verleende gebruiksrecht en zal Klant (inclusief diens Gebruikers) ieder gebruik van de Applicatie staken en gestaakt houden en heeft Leadflow het recht de toegang tot de Applicatie te blokkeren.
 7. Leadflow behoudt zich het recht voor de redelijke kosten verbonden aan de in dit artikel hiervoor genoemde medewerking aan Klant in rekening te brengen, met een specificatie van de kosten.  
 8. Ten aanzien van het overdragen van Persoonsgegevens na het eindigen van de Overeenkomst geldt het bepaalde in artikel 4.14. Ten aanzien van het overdragen van Gegevens, niet zijnde Persoonsgegevens, geldt, tenzij anders overeengekomen dat Leadflow na het eindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, deze op verzoek aan Klant overdraagt in een door Leadflow bepaalde, algemeen aanvaarde, datastructuur. Leadflow behoudt zich het recht voor eerst betaling van eventuele openstaande bedragen en/of van een kostenvergoeding te vragen voordat zij de Gegevens overdraagt. Als Klant niet binnen drie maanden na het eindigen van de Overeenkomst een instructie heeft gegeven ten aanzien van de Gegevens, kan Leadflow deze verwijderen.    
 9. Na het eindigen van de Overeenkomst, blijven de bepalingen voortduren die naar hun aard voort dienen te blijven duren, indien van toepassing zolang als is aangegeven in de betreffende bepaling, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de artikelen 1, 2, 3.3 en 3.4, 4.14, 5.8, 9.6, 9.8-9.11, 10, 11, 12.6-12.9 en 14.

Artikel 13. Wijziging AV

 1. Leadflow behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 (twee) weken na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen die worden ingegeven door gewijzigde wet- en/of regelgeving kunnen worden doorgevoerd zonder inachtneming van een termijn maar wel met voorafgaande bekendmaking indien dit wettelijk verplicht is.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden alsmede de overige rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil zullen Partijen eerst proberen dit onderling op te lossen. Partijen kunnen mediation overeenkomen maar zijn daartoe niet verplicht. Als Partijen mediation overeenkomen, zullen zij de mediation voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) conform het SGOA mediation reglement. 
 3. Voor zover door de regels van toepasselijk dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan en niet onderling kunnen worden opgelost, al dan niet door mediation, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leadflow haar hoofdvestiging heeft. 
 4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden vernietigbaar, nietig of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Leadflow zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de verzender en ontvanger en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 6. De door Leadflow ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.
 8. Leadflow is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen die haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk overneemt, waarvoor Klant hierbij diens toestemming geeft. Klant is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leadflow.
 9. Indien de rechtsvorm of de structuur van één der Partijen verandert, tast dit niet de Overeenkomst aan.
 10. Door Leadflow opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. 
 11. Voor het geval dat artikel 6:227b en/of 6:227c Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing is/zijn op de totstandkoming van een Overeenkomst komen partijen overeen dat artikel 6:227b lid 1 BW toepassing mist en dat de Klant afstand doet van diens recht op ontbinding of vernietiging uit hoofde van artikel 6:227b lid 4 en/of lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en/of lid 5 BW. 
 12. Als de Klant buiten Nederland is gevestigd, onderkent de Klant dat de artikelen 6:232, 234 (inclusief lid 1 jo 6:230c) en 244 BW van toepassing zijn.
 13. Partijen garanderen dat de personen die de Overeenkomst tekenen bevoegd zijn hen te vertegenwoordigen en doen afstand van enig recht op onbevoegde vertegenwoordiging.

Versie: 30-11-2023


Ben je al een leadflow-gebruiker en kom je er niet uit?

Je kunt een hoop informatie terugvinden in ons helpcentrum.

© 2024 leadflow, onderdeel van TreeHouse B.V.